Undersøkelser

Flymedisinsk klinikk foretar medisinske undersøkelser av militære og sivile besetningsmedlemmer med krav til medisinsk godkjenning.

Undersøkelser av sivilt personell (link)
 • Alle som skal til førstegangsundersøkelse (klasse 1 og 3), må utføre dette ved Flymedisinsk institutt (AeMC).
 • Flymedisinsk institutt foretar også periodiske flymedisinske undersøkelser av flygere (kl 1 og 2) og flygeledere (kl 3).
Time bestilles her.

Følgende undersøkelser er inkludert ved førstegangs undersøkelse for klasse 1 og 3:
 • Klinisk undersøkelse av flylege (topp til tå)
 • Spesialiserte øyelegeundersøkelse
 • Blod- og urinprøver (Hb , total-kolesterol, HDL og CRP)
 • Hjerteprøve (EKG i hvile)
 • Lungefunksjonstest (spirometri)
 • Hørselstest (audiogram)
 • Høyde og vekt
Ta med følgende til undersøkelse
 • Legeattest (medical certificate). Gjelder ikke for førstegangsundersøkelse.
 • Personidentifikasjon
 • Eventuelt briller og brilleseddel
   
Dersom det avdekkes tilstander ved undersøkelsene, vil dette alltid bli kommunisert til den det gjelder. Ansvaret for oppfølging ligger på kandidaten som undersøkes. Merk at legen er sakkyndig og undersøkelsen er ikke å anse som et normalt lege-pasientforhold, det innebærer at legen ikke har taushetsplikt ovenfor tilsynsmyndighetene Luftfartstilsynet for de funn som avdekkes.

Medisinske krav følger European Aviation Safety Agency - EASA

(Tidligere:FOR 2008-06-19 nr 617: Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om medisinske krav for tjenestegjørende på luftfartøy, BSL JAR-FCL 3 (Flight Crew Licencing) endring 5 som finnes her www.lovdata.no)


Undersøkelser av militært personell

Undersøkelser av militært personell baserer seg i hovedsak på det ovennevnte. Av hensyn til blodprøvetaking bes personellet møte fastende de siste 12 timene.
Ved MFLN og opptak utføres tredemøllebelastning med arbeids EKG og måling av maksimalt oksygenopptak.
Militært personell bestiller time ved å ringe 22930350.


Web: Thesignon